Zwroty

 • Klientowi przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien przesłać do Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towarów objętych Zamówieniem.
 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi Produkty w stanie nie pogorszonym. Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy Klo, Kielce ul. Żółkiewskiego, nr 35, lok. 425-130, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.
 • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Klient ponosi koszty zwrotu Produktu.
 • W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 • W celu dokonania reklamacji należy wysłać Sprzedawcy maila na adres klaudynakoziel@gmail.com lub przesłać pismo pocztą tradycyjną na adres Klostore, Kielce, ul. Żółkiewskiego, nr 35, lok. 425-130.
 • Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 • Sklep internetowy zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta.
 • Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 • Formularz zwrotu dostępny jest tutaj.
Shopping Cart
Scroll to Top